ក្ឌូងក្ឌាំងងាប់ខ្ទេច | Epic Game Rules of Survival Khmer – Funny Strategy Battle Online

Hi, this is BroBattle, My channel is BroBattle Game. Before, they call me Battle with the word Bong in front, Bong in Khmer means Brother so I decided to name my channel BroBattle with Game behind then BroBattle Game. Haha. You can call me BroBattle, Yeah it’s my nickname as you guys known me by watching my video so just call me BroBattle and remember my channel is BroBattle Game not only BroBattle, BroBattle is just my nickname not my real name and my real name is not BroBattle, BroBattle is just my nickname. Haha.

I like playing strategy, funny, adventure games. It’s fun. Strategy games make you more active so you think about new strategy to beat the game and also learn new strategy from other. Sometimes you feel kind of lazy and strategy games will wake you up like drinking coffee. Haha. When you play online game that you can play with online player (multiplayer) you can communicate with them and when you play online with online player like that, some funny action will happen and make you feel fun and relax. When you play online with online player like that, you need to concentrate and think of the best strategy to win and sometimes troll another online player or group of online player that play in that funny strategy online game.

This is Rules of Survival PC Server. I like to play Rules of Survival because it is a fun strategy online game. In the morning I play Rules of Survival, in the afternoon I play Rules of Survival, in the evening I play Rules of Survival, at night I play Rules of Survival because Rules of Survival is my favorite survival game. My brothers play Rules of Survival, my sisters play Rules of Survival, my cousins play Rules of Survival, my daughters play Rules of Survival, my sons play Rules of Survival, my friends play Rules of Survival, my wives play Rules of Survival because Rules of Survival is their favorite survival game.

Related tag: Khmer, Cambodia, Game, Khmer Gamer, Khmer Gaming, Cambodia Gamer, Cambodia Gaming, funny, strategy, online game, comedy, troll, music, vlog, prank, BroBattle Game.

Music by INOSSI:

Music by Chuki Beats

Music by @ikson

– Spotify:
– Soundcloud:

Vlog
Troll
Prank
Music
Game
Funny
Khmer
Strategy
Cambodia
Khmer Gamer
Khmer Gaming
BroBattle Game

Nguồn: https://vmmotorsdaihan.com

Xem thêm bài viết khác: https://vmmotorsdaihan.com/game/

44 Comments

Rak official

July 5, 2020

បងលេង1vs4

Reply

bong thoeun

July 5, 2020

😅😛😛😊

Reply

Di Di

July 5, 2020

Akak

Reply

ស្រីមុំ អ៊ុន

July 5, 2020

បងលេង1VS4

Reply

rady than

July 5, 2020

បង1Vs1

Reply

Sokna Kim

July 5, 2020

I love u bong

Reply

Gamer Kh

July 5, 2020

nice

Reply

vanna gta

July 5, 2020

B lg muy team kher tv❤

Reply

vanna gta

July 5, 2020

B lg muy bro tns tub tv

Reply

ly lyly

July 5, 2020

ថងងដង្ហដដុដដថហ្វកដយយដិិលវ្ហថងហ្ខហហកកដដ្្ហdfggbhhdhhjkxhhhgwggoiuriihhjkvdsdghgdfvvngfjhcgwajllpoiqqrtrfxxvfgggdh

Reply

Polin Song

July 5, 2020

កូរបាត់ប្រូ

Reply

Munint Kx official

July 5, 2020

I dol Play mobile legends

Reply

hvb ufbg

July 5, 2020

Bro lg wro ng m 1887 bro

Reply

KO BrONO

July 5, 2020

មើលbroឯងទុបសុំនើចមិនបាន

Reply

KH:2K Gaming

July 5, 2020

ស្តេចហ្គេមលេងហ្គេមfreefire.ទៅ

Reply

Chum sambath

July 5, 2020

ម្នាក់ឯងក៏បាន

Reply

Srengsilin Phoneshop

July 5, 2020

ខ្ញុំខានមើលយូរហើយ

Reply

Pich Ritza

July 5, 2020

ញុំសេីចមុខចឹងតាប្រូយល់នៅ

Reply

Pich Ritza

July 5, 2020

កន្លែងជិះកង់បញ្វូលសំឡេងគួអោយចង់សេីច😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Reply

Pich Ritza

July 5, 2020

,ញុំនិកបងខ្លាំងណាស់

Reply

Moni Ka

July 5, 2020

f

Reply

CG SB18

July 5, 2020

Khob sary b

Reply

CG SB18

July 5, 2020

Nice b

Reply

oppo F9

July 5, 2020

បាកជើង😂😂😂

Reply

Makara Run

July 5, 2020

Hi

Reply

Bro Leang Zuz

July 5, 2020

Bong nv contry na

Reply

CG SB18

July 5, 2020

Nice brother

Reply

Phanna Kon Khmer

July 5, 2020

I LOVE YOU IDOL

Reply

Bro Seak Leng Gaming

July 5, 2020

Me

Reply

Bro vot Official

July 5, 2020

Bro Som Merl mok ban ot jg kernh😊❤️

Reply

Zento Need you

July 5, 2020

នឹកបងខ្លាំងណាស់

Reply

Ea Vana

July 5, 2020

Pro shoot like a pro ma

Reply

BRO RN YT2

July 5, 2020

6:16 ញុមសើចចង់ងាប់😂😀😁

Reply

Kim Heng

July 5, 2020

lg 1 ss men bro

Reply

Spc Youtube

July 5, 2020

ខានមើល ប្រូជិតពីឆ្នាំហើយ😊😍

Reply

khmer love

July 5, 2020

កុំខឹងគ្រាន់និយាយតិចចះុ
និយាយអសុរេោះម៉េសប្រូ

Reply

Sre Da

July 5, 2020

ប្រូលេងធីមល្អមើលនិយាយឡូយចូលចិត្តប្រូ

Reply

bro 4GKNKH

July 5, 2020

ប្រូឈ្មោះអីដែលជួយប្រាបផង

Reply

Paht Sary

July 5, 2020

Bro Leg PUBG

Reply

Pha Sakda

July 5, 2020

Hi bro

Reply

Roth Sky

July 5, 2020

fb name ey bro

Reply

Van Nai

July 5, 2020

អាមួយនឹងឃើញដឹងសើចប៉ុន្មានទេ

Reply

Movie Clip

July 5, 2020

បងលេងគ្រប់ហ្គេម ទៅ 💝🙏

Reply

Mrr Sila official

July 5, 2020

I like❤ your video b 😘😍

Reply

Leave a Reply